ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

1.1. ShoppingMagazine.be is eigendom van de Shopping Magazine BV, met maatschappelijke zetel te Edingsesteenweg 292, 9400 Ninove, België, en met ondernemings- en B.T.W.-nummer BE 0860.829.072.

1.2. Onderhavige algemene voorwaarden hebben betrekking op alle activiteiten (kortingen, overeenkomsten, aanbiedingen, acties en andere transacties) die rechtstreeks en/of onrechtstreeks in verband staan met Shopping Magazine.

1.3. ShoppingMagazine.be is enkel toegankelijk voor particulieren (hierna genoemd “Gebruiker”). Middels aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden verklaart de Gebruiker Shopping Magazine niet aan te wenden voor professionele doeleinden.

1.4. Door het aanvinken van het vak “Ik verklaar kennis te hebben genomen van de  algemene voorwaarden, deze gelezen en goedgekeurd te hebben” op de website van Shopping Magazine, verklaart de Gebruiker uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden die op hem van toepassing zijn.

1.5. De Algemene Voorwaarden van Shopping Magazine zijn steeds consulteerbaar op de website en kunnen opgevraagd worden middels verzending van een e-mailbericht naar volgend adres: advertising @ geographics.be.

1.6. Indien geoordeeld zou worden dat een bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, heeft zulks geen gevolgen voor de andere clausules en bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

1.7. Shopping Magazine behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden ten allen tijde eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn steeds consulteerbaar op voornoemde website of op eerste verzoek verkrijgbaar middels aanvraag op voornoemd e-mailadres. Wijzigingen treden in werking vanaf publicatie op de website en zijn toepassing op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen met de Gebruiker. Shopping Magazine behoudt zich tevens het recht voor om aanvullende Algemene Voorwaarden te voorzien voor bepaalde activiteiten. Bij niet-aanvaarding van de gewijzigde of aanvullende Algemene Voorwaarden heeft de Gebruiker het recht om het gebruik van de activiteiten van ShoppingMagazine.be onmiddellijk stop te zetten.

1.8. Het zich niet of niet tijdelijk beroepen door Shopping Magazine op een bepaling voorzien in de Algemene Voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking naar de toekomst toe.

1.9. De rechten en verplichtingen van de Gebruiker, opgenomen in onderhavige Algemene Voorwaarden, zijn niet overdraagbaar aan derden.

1.10. De door Shopping Magazine opgegeven termijnen, verbonden aan of voortvloeiend uit haar activiteiten, zijn louter indicatief. Deze termijnen verbinden Shopping Magazine op geen enkele wijze opzichtens de Gebruiker. Het verstrijken ervan geeft geen enkel recht op een schadevergoeding.

2. Garanties

2.1. Shopping Magazine verleent geen garanties voor de werking van producten of dienst geleverd door derden, noch voor enige informatie die terzake door een derde partij werd verstrekt. De Gebruiker kan zich louter beroepen op de garantieverbintenis van derde-leverancier van producten of diensten. Shopping Magazine verleent dienaangaande op geen enkele manier een aanvullende garantie.

2.2. Shopping Magazine is niet verantwoordelijk voor het verkeerd opvolgen van instructies/aanbevelingen door de Gebruiker of voor het foutief gebruik door de Gebruiker van de door ShoppingMagazine.be aangeboden informatie en kortingen.

2.3. De Gebruiker is uitsluitend verantwoordelijk voor de geschiktheid van zijn hardware en/of software om gebruik te kunnen maken van de activiteiten van ShoppingMagazine.be. Ingeval van gebrekkige hardware/software, is Shopping Magazine op geen enkele manier aansprakelijk voor de negatieve gevolgen die hieruit zouden voortvloeien. De Gebruiker dient zich steeds voldoende te informeren over de karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en beperkingen van zijn/haar hardware en/of software, alsook op de hoogte te zijn van mogelijke problemen die zich kunnen stellen bij aanpassing, installatie/integratie en uitbreiding van de door ShoppingMagazine.be aangeboden activiteiten en kortingen.

3. Aansprakelijkheid

3.1. Elke Gebruiker maakt op eigen risico gebruik van de activiteiten van Shopping Magazine. Shopping Magazine wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor de negatieve gevolgen voortvloeiend uit haar activiteiten. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beheer en beveiliging van zijn ICT-toepassingen, noodzakelijk om zichzelf toegang te verschaffen tot de website of activiteiten van Shopping Magazine. Shopping Magazine is niet aansprakelijk voor het verlies van wachtwoorden en gebruikersnamen of misbruik ervan door derden. De Gebruiker betreedt de websites van derden steeds op eigen risico.

3.2. Shopping Magazine is geen verkoper en/of leverancier van de door derden aangeboden producten/diensten, noch dient zij te worden beschouwd als een tussenpersoon. De aanschaffing van producten en/of diensten bij derden, al dan niet op aanbeveling of via doorverwijzing van Shopping Magazine, gebeurt steeds rechtstreeks bij deze derden, zonder enige resultaats- of inspanningsverbintenis of enige andere vorm van garantie in hoofde van Shopping Magazine.

3.3. Shopping Magazine kan niet aansprakelijk worden gesteld voor :

  1. schade die geheel of gedeeltelijk te wijten is aan een tekortkoming van de Gebruiker of van een derde; aansprakelijkheid van de Gebruiker opzichtens een derde geeft de Gebruiker geen enkel recht om enige vordering in te stellen opzichtens Shopping Magazine;
  2. de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie die door derden aan de Gebruiker ter beschikking werd gesteld;
  3. het privacy beleid, de gebruiksvoorwaarden of algemene voorwaarden van derden;
  4. problemen of defecten bij derden, die er toe aanleiding geven dat een aan de Gebruiker toekomend voordeel niet werd of zal worden erkend of komt te vervallen;
  5. directe of indirecte schade, gevolgschade of andere schade voortvloeiende uit of verband houdende met de aangeboden informatie, dataverlies, computerschade, de acties van andere gebruikers, de onveiligheid of de onbereikbaarheid van de website of de werking ervan.

3.4. De aansprakelijkheid van Shopping Magazine is ten allen tijde beperkt tot de waarde van het voordeel waarop de Gebruiker recht heeft, met een maximumbedrag van 100,00 EUR. Een opeenvolging van feitelijkheden die aanleiding hebben gegeven tot één en hetzelfde nadeel, dienen te worden beschouwd als één feit.

3.5. De door Shopping Magazine geformuleerde adviezen, promoties en gelijkaardige informatie dient te worden beschouwd als algemene informatie die vrijblijvend door Shopping Magazine ter beschikking wordt gesteld aan de Gebruiker. De Gebruiker kan uit voornoemde informatie geen rechten putten opzichtens de Shopping Magazine, daar de Gebruiker uitsluitend verantwoordelijk is voor zijn gevolgtrekkingen of beslissingen voortvloeiend uit voornoemde informatie.

4. Klachten

Voor zover er geen afwijkende regeling werd geformuleerd in onderhavige Algemene Voorwaarden, dienen klachten binnen de 48 uur per e-mail of per aangetekend schrijven, op straffe van verval gemeld te worden. Bij het verstrijken van voornoemde termijn worden de activiteiten van Shopping Magazine geacht in overeenstemming te zijn met de verwachtingen daaromtrent van de Gebruiker.

5. Overmacht

5.1. Shopping Magazine kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens de niet-nakoming van haar verplichtingen, indien deze niet-nakoming te wijten is aan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk van de wil van Shopping Magazine tot stand zijn gekomen en waarvan de gevolgen ondanks het nemen van alle mogelijke voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Problemen m.b.t. het gebruik van telecommunicatievoorzieningen (o.a. internet), informaticatoepassingen, financiële transacties, oorlog, files, staking, brand, overstroming, en overheidsbeslissingen die een ernstige impact heb­ben op de dienstverlening worden steeds aanzien als overmacht.

5.2. Overmacht in hoofde van een derde waarop Shopping Magazine bij de uitvoering van haar activiteiten opzichtens de Gebruiker beroep doet, zal gelijkgesteld worden met overmacht in hoofde van Shopping Magazine.

5.3. Technische problemen bij Shopping Magazine of de Gebruiker kunnen gelijk gesteld worden met overmacht wanneer deze de uitvoering van de activiteiten dermate bemoeilijken dat een adequate en correcte uitvoering van de activiteiten onmogelijk zou zijn. Indien deze situatie zich voordoet heeft Shopping Magazine het recht om alle voorlopige maatregelen te nemen die zij passend acht.

5.4. In geval van overmacht worden alle verplichtingen van Shopping Magazine opgeschort. Indien de periode van overmacht een duurtijd aanneemt van meer dan 1 maand, en Shopping Magazine zich nog steeds in de onmogelijkheid bevindt om haar verplichtingen opzichtens de Gebruiker uit te voeren, is Shopping Magazine bevoegd haar activiteiten met onmiddellijke ingang stop te zetten, zonder dat er in dat geval in hoofde van Shopping Magazine enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of enige andere vorm van compensatie ten voordele van de Gebruiker.

6. Gegevensverwerking

6.1. Door aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden, geeft de Gebruiker uitdrukkelijk toestemming aan Shopping Magazine en diens aangestelden om de door de Gebruiker ter beschikking gestelde gegevens aan te wenden voor de uitoefening van haar activiteiten. De Gebruiker geeft hierbij eveneens uitdrukkelijk toestemming aan Shopping Magazine om deze data intern te verwerken met oog op de uitvoering van haar activiteiten.

6.2. De Gebruiker verbindt er zich toe om op eerste verzoek van Shopping Magazine alle informatie ter beschikking te stellen (zoals bijvoorbeeld identiteitsgegevens, etc.) die noodzakelijk is voor de uitoefening door Shopping Magazine van haar activiteiten en nakoming van haar verbintenissen.

6.3. Shopping Magazine heeft het recht om beroep te doen op derden met oog op de uitvoering van haar activiteiten opzichtens de Gebruiker. De Gebruiker aanvaardt hierbij dat Shopping Magazine desgevallend vertrouwelijke gegevens van de Gebruiker ter beschikking stelt aan derden.

6.4. De Gebruiker geeft Shopping Magazine de toestemming om de resultaten van de activiteiten en het gebruik ervan door de Gebruiker op anonieme basis intern te verwerken voor marketingdoeleinden, met oog op profilering en aanbieding van haar diensten en activiteiten naar derden toe.

6.5. De Gebruiker geeft aan Shopping Magazine de toestemming om zijn gegevens aan te wenden indien dit noodzakelijk is voor :

  1. de nakoming door Shopping Magazine van een verplichting waaraan men onderworpen is krachtens een wet, decreet of ordonnantie;
  2. de nakoming van een gerechtelijke beslissing,
  3. de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Shopping Magazine.

6.6. Door aanvaarding van de Algemene Voorwaarden, verklaart de Gebruiker tevens de Privacyverklaring van Shopping Magazine gelezen te hebben, te begrijpen en de toepassing ervan te aanvaarden.

7. Intellectuele eigendom

10.1. De website en daarop terug te vinden activiteiten behoren tot de intellectuele eigendom van Shopping Magazine BV, voornoemd.

10.2. De intellectuele rechten op alle activiteiten van Shopping Magazine, alsook op de toegepaste methodes, modellen, beschrijvingen, specificaties, modulen, documentatie, behoren exclusief toe aan Shopping Magazine BV. De door Shopping Magazine ontwikkelende technieken, know-how, ideeën, die tijdens de activiteiten opzichtens de Gebruiker worden toegepast/geoptimaliseerd zijn eveneens de exclusieve eigendom van Shopping Magazine BV. De Gebruiker kan geen enkele aanspraak doen gelden op de door Shopping Magazine ontwikkelde intellectuele rechten.

10.3. Shopping Magazine gaat bij de uitoefening van haar activiteiten geen enkel intellectueel eigendomsrecht overdragen of ter beschikking stellen aan de Gebruiker.

10.4. Indien Shopping Magazine bij de uitvoering van haar activiteiten opzichtens de Gebruiker gebruik maakt van intellectuele rechten die eigendom zijn van een derde, zijn de licentievoorwaarden, garanties, ondersteuningsmodaliteiten en andere voorwaarden van deze derde op het gebruik van deze intellectuele rechten van toepassing. Shopping Magazine zal zich opzichtens de Gebruiker niet verbinden tot het leveren van aanvullende licenties of garanties.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige Algemene Voorwaarden, alsook op de tussen Shopping Magazine en de Gebruiker tot stand gekomen rechtsverhouding. Bij geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken en Hoven van het Gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.