VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Toepassing van de voorwaarden.

De tarieven en voorwaarden vernietigen en vervangen alle voorgaande. Elk
order impliceert het akkoord met alle bedingen van deze algemene voorwaarden. Deze hebben voorrang op alle andere hiermee strijdige voorwaarden.

2. Aanvaarden van de orders.

De directie van Shopping Magazine bvba behoudt zich het recht voor gelijk wanneer en zonder enige vergoeding aan de opdrachtgever, elke publiciteit, zonder motivering te weigeren of te staken, zelfs wanneer aangestelden de opdracht zonder aanmerkingen hebben aanvaard. In dat geval dienen slechts de verschenen advertenties te worden betaald.

3. Wijziging of annulatie van de order.

Elke wijziging of annulatie of schorsing van een order dient ons schriftelijk
te worden overgemaakt tenminste 10 werkdagen voor het einde van de reserveringsdata.

4. Meerdere inlassingen.

Door de ondertekening van een contract voor meerdere inlassingen aanvaardt de adverteerder dat zijn vorige advertentie opnieuw wordt gebruikt, tenzij hij tijdig nieuwe instructies laat geworden zonder
dat door ons telkens bevestiging moet worden gevraagd.

5. Ternijnen van verschijning.

De gevraagde verschijningsdata worden niet gewaarborgd door ons. Wel wordt door ons zoveel mogelijk gepoogd de verschijningsdata te respecteren.

6. Voorkeurplaatsing.

De door de klant gevraagde voorkeurplaats zal slechts aanvaard worden onder voorbehoud van beschikbaarheid, maar wordt niet gewaarborgd. De door de klant of tussenpersoon gevraagde voorkeurplaatsen zullen in de mate van het mogelijke geëerbiedigd worden. Wanneer een klant zich verbonden heeft het tarief overeenkomstig met prijsvermeerdering te betalen om een speciale plaats te bekomen, zal hij de prijs zonder vermeerdering moeten betalen indien zijn advertentie op een andere plaats verschijnt dan gevraagd en dit zonder enig recht op schadevergoeding. Dit geldt eveneens voor de andere opties voozien op ons tarief. Wanneer de klant niet tijdig het materiaal kan leveren voor een voorbehouden bijzondere plaats zal hij de publiciteit volledig dienen te betalen zelfs indien deze niet of slechts gedeeltelijk is verschenen. In dit geval is Shopping Magazine bvba gerechtigd publiciteit te voeren met de in haar bezit zijnde informatie.

7. Publiciteitsmateriaal.

Het overhandigen van teksten, foto’s of andere documenten brengt vanwege de klanten vaste orderverbintenissen met zich mee. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot een slechte druk,
als gevolg van een slechte kwaliteit van de geleverde documenten. De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren wordt niet gewaarborgd. Het door de klant ter beschikking gesteld publicitair materiaal wordt gedurende maximum 12 maanden bewaard en dit op risico van de klant.

8. Verantwoordelijkheid tegenover derden.

De advertentie en publiciteit verschijnen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal bovendien de voor de publiciteit verantwoordelijke uitgever en/of ons vrijwaren voor alle bedragen waartoe deze in hoofdsom, intresten en gerechtskosten wegens schade aan derden zou veroordeeld worden in gevolge of met betrekking tot de tekst of het onderwerp van de advertentie.

9. Vergissingen of weglatingen.

In geen geval verlenen gebeurlijke vergissingen, weglatingen, drukfouten of een slechte of onduidelijke weergave de klant het recht de inlassing niet te betalen of schadevergoeding te eisen. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid van de hand welke het gevolg is van twijfelachtige, onvolledige, slecht opgestelde of telefonisch overgemaakte onderrichtingen.

10. Tariefwijzigingen.

De advertenties worden ingelast aan de voorwaarden van het geldend tarief op het ogenblik van de inlassing van de advertentie. Wij houden ons het recht voor het advertentietarief te veranderen doch de inzake publiciteitscontracten gangbare gebruiken te eerbiedigen voor orders waar waarvan de uitvoering contractueel reeds begonnen is. De duurtijd van een contract kan nooit langer zijn dan 4 jaar vanaf de datum van de eerste
plaatsing van de advertentie.

11. Betalingsvoorwaarden.

De facturen zijn contant betaalbaar. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege een verhoging van 10 % van het bedrag van de onbetaalde facturen verschuldigd zijn, met een minimum van 50 euro ten titel van forfaitaire schadevergoeding en zullen de intresten beginnen lopen van 15 % per jaar.

12. Betwistingen.

Klachten worden slechts in overweging genomen wanneer deze schriftelijk en binnen de 8 dagen na verschijning van de advertentie worden ingediend. Elke betwisting valt onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Aalst.